Director Post – Consumer Affairs Authority

Director General – Consumer Affairs Authority
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් – පාරිභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය