අයදුම්පත SMS මගින් ලබාගන්න

දැන්ම "REG හිස්තැනක් GZT" කියලා Type කරලා 77100 ට SMS කරන්න

Dialog,Hutch,Airtel මෙතැනින් SMS කරන්න

Mobitel නම් "REG හිස්තැනක් GZT" කියලා Type කරලා 77100 ට SMS කරන්න.

Mobitel මෙතැනින් SMS කරන්න

Terms and conditions:
Dialog,Hutch,Airtel* Rs.30+tax(monthly)| Mobitel* Rs.5+tax daily (prepaid )